Wolkom by Unsyklopedy
It is fergees en jout nocht oan ûnnocht.
Tongersdei, 25 febrewaris 2021

23 siden sûnder ynhâld

156px-HSUtvald.svg.png

Side fan de moanne

Flagge fan de EU. Elk stjerke stiet foar in putsjebedriuw.

De Europeeske Uny is in feriening fan putsjebedriuwen. De EU is ferantwurdlik foar sneldiken en grinzen en mei in bokje yn 'e bek wurde de kontrakten ferparte ûnder de leden fan de uny. De haadstêd fan de uny is Achlum en it folksliet fan de uny is The final countdown. Fierder lêze dy prakke...

156px-HSplaatsje.svg

Samar in bryk fotomomint

<choose> <option>

TyrannosaurusKroes.png

De nijste dinosaurisfilm T-rex mei Doutzen Kroes yn 'e haadrol.

</option>

<option>

Guyonfire.jpg

Dan hast dus wol in probleem.

</option>

<option>

Columbus worldmap.png

Wrâldkaart fan Kolumbus.

</option>

<option>

All-aboard-the-fail-train.jpg

Kroandea, bûke!

</option>

<option>

Lincolnelvis.jpg

Lincoln en Elvis fûstkje

</option>

<option>

250px-Xenu space plane.jpg

In romtefleantúch

</option>

<option>

Tunguska.jpg

Eê, ju! Achlum kin wol fuort...

</option>

<option>

116.jpg

Al wat goed wie komt werom...

</option>

<option>

Cidirrum.jpg

Tsjoch! Proast! Cheers!

</option>

<option>

Tremmst.jpg

Kroade mei útkearingstrekkers ûnderweis nei Europa

</option>

<option>

Tremmst.jpg

Kroade mei útkearingstrekkers ûnderweis nei Europa

</option>

<option>

Mustang2.jpg

De nijste Ford Mustung, griener kin net!

</option>

<option>

0003269679.jpg

Wolsto ek in stikje mei my ride?

</option>

<option>

0boobs.gif

Swiertekrêft..

</option>

<option>

Grandma gun.jpg

Beppe hat net allinnich hier op 'e tosken...

</option>


156px-HSBook.svg.png

Siden

Healwize wittenskippen
Skiednis

Ferdivedaasje
Fuotbal - Taliban - Jehova's Tsjûgen

Geografy
Fryslân - Amearika - Europa - List fan lannen


Alle siden
Sjoch foar mediatriemmen by UnCommons.
Taal