Fuotbal

De ferzje fan 12 apr 2015 om 12.55 troch What here area team (oerlis | bydragen) (interwiki links)

Fuotbal (ek wol balskoppe) is in frouljussport út Ingelân en kin yn bikiny dien wurde. Gysbert Japiks wie de betinker fan de spulregels fan it moderne fuotbalspul. Japiks syn regels jouwe wolris wat betizing. Somtiden ferjit it omsittend laach dat fuotbal ornearre is as sport en net as alternatyf foar houwerij.